Vedtekter/samarbeidsavtale

De første vedtektene ble vedtatt i stiftelsesmøte den 26. mars 2014. 

I forbindelse med innføring av ny kommunelov og endring av organisasjonsform for Helgeland friluftsråd, ble gjeldende vedtekter erstattet av en samarbeidsavtale med virkning fra 01.01.2022. Samarbeidsavtalen ble vedtatt av årsmøtet i friluftsrådet 14.06.2021, og godkjent av samtlige kommunestyrer i siste del av 2021.

Avtalen har siden blitt revidert på det årlige Representanstskapsmøtet, sist gang 17.04.2023

Link til gjeldende avtale: 

samarbeidsavtale 170423.pdf