Øyfjellet vindkraftverk

Helgeland friluftsråd har deltatt i arbeidsgruppe og på befaring i forbindelse med etablering av vindmølleparken på Øyfjellet. Vi har hatt nær dialog med utbygger Eolus vind, samt konsulentene NorConsult og Rambøll. Sammen med andre friluftslivsinteresser i Vefsn har vi også drøfta avbøtende tiltak for friluftslivet i forbindelse med utbygginga. Kartlegging og verdisetting er brukt aktivt av utreder. Dette datamaterialet ligger i naturbase.

Til dette arbeidet utarbeida vi et oversiktskart (større utgave her) som samler vindkraftutbygginga og dagens friluftslivsbruk. Adkomstveien opp til vindmølleparken vil skjære gjennom mange av ferdselsårene over til Vesterfjella og Lomsdal-Visten nasjonalpark. Internveiene i selve vindmølleparken eksisterer det ikke fullstendige data på og er heller ikke lagt inn.

Vi har lagt inn noen besøkstall som vi både har sikre kilder på, usikre kilder på, og estimat på.

For Mosåsen betyr utbygginga at det bygges ei ny kraftlinje gjennom området. Det var viktig for friluftsinteressene her at kraftlinja ikke kommer for tett på Skogstua ved Mostjønna. Det er sannsynlig at ny linje legges nord for dagens linje.