1. Helgeland friluftsråd hjem
  2. Om Helgeland friluftsråd

Om oss

Helgeland Friluftsråd startet som et pilotprosjekt i 2013, hvor 5 kommuner deltok, i regi av Helgeland Regionråd.

Høsten 2013 ble det i samtlige 5 kommuner vedtatt å etablere Helgeland Friluftsråd som en permanent organisasjon, fra og med 1. januar 2014. Helgeland friluftsråd ble formelt stiftet 26. mars 2014 på rådhuset i Mosjøen av ordførerne i de fem medlemskommunene. Dønna kommune søkte opptak samme år, og ble formelt tatt opp i friluftsrådet under årsmøtet i 2015.

Friluftsrådet er en forlenget arm av kommuneadministrasjonen, og arbeider med saker som angår friluftslivet - over kommunegrensene. Friluftsrådet har kontorsted på rådhuset i Mosjøen, men har stadig oppdrag i medlemskommunene.

Organisering

Årsmøtet/representantskapsmøtet: Vårt høyeste organ

Styret: Som har ansvar for den daglige drifta

Administrasjon: Som utøver den daglige virksomheten

Arbeidsgruppa: Består av folkehelsekoordinatorene i medlemskommunene, og er våre kontaktpersoner inn i kommuneadministrasjonen.

Samarbeid med andre

  • Statskog
  • Turistforeningene
  • Frisklivssentralene
  • Skoler og barnehager
  • Frivillige lag og foreninger

Prosjektorientert

Vi søker ekstern finansiering på mye av det vi driver med. For hver krone som medlemskommunene betaler i kontingent til friluftsrådet, oppnår vi som regel å få tildelt tre kroner fra eksterne tilskuddsordninger.

Samtidig er vi et rådgivende organ som ønsker å fremme friluftslivet gjennom de lange prosessene også; uttalelser til planer, kartlegginger, formidling av friluftsdata og så videre; arbeid som ellers ikke fanges opp av kommuneadministrasjon eller frivillighet.