Styret 2020-2023

IMG_20200226_125402_resized_20200605_020738307.jpg

Styret i perioden 2020-2023: Fra venstre: Kine Mosheim-Lysfjord (Vefsn), Inger Hansen (Alstahaug), Eivind Smørvik (Dønna), Elbjørg Larsen (Herøy), Bjørn Ivar Lamo (Grane), og Ronny Amundsen (Leirfjord)

Styret er valgt

1. Kommunestyrene i kommunene velger representanter til styret i Helgeland friluftsråd. En fast, og en vara. Til sammen 6 faste og 6 vararepresentanter.

2. Årsmøtet i Helgeland friluftsråd velger blant disse en leder. Nestleder og arbeidsutvalg velges innad i styret.

Møteplan

Februar: Styremøte. Regnskap forrige år, godkjenning av årsmelding

Mars/april: Årsmøte

Mai/Juni: Rådsmøte. Som regel lunsj-til-lunsj-samling med arbeidsseminar om et bestemt tema. Til rådsmøte inviteres også arbeidsgruppa (folkehelsekoordinatorene) og andre relevante gjester med bakgrunn i tema for rådsmøtet. Rådsmøtene holdes på omgang i medlemskommunene.

September: Styremøte.

November: Arbeidsutvalgsmøte.

Desember: Styremøte. Budsjett og handlingsplan for neste år

 

Rådsmøtehistorikk

2014: Herøy/Seløy kystferie. Tema: Oppstart av friluftsråd. Besøk og innlegg fra Friluftsrådenes landsforbund, Nordland fylkeskommune og Bjørnar Andreassen (tidligere styreleder i Salten friluftsråd)

2015: Grane/Stavassgården. Tema: Besøk og befaring i Stavassdalen. Innlegg fra Kolbjørn Eriksen, Stavassdalens venner. 

2016: Vefsn/Holmen gård. Tema: Kulturminner- og krigshistorie. Besøk og innlegg fra Oskar Fagervik/Oladalens venner og Tormod Steen/Helgeland museum. Tormod er også tidligere styreleder i Polarsirkelen friluftsråd. Nye styremedlemmer var også invitert til dette rådsmøtet.

2017: Alstahaug/Tjøtta. Tema: Marin forsøpling og skjærgårdstjeneste. Rådsmøtet ble holdt i samarbeid med Trollfjell friluftsråd. Besøk og innlegg fra: Infinitum/Randi , Malin Jacob/Hold Norge Rent, Asgeir Knudsen/Friluftsrådenes landsforbund, Runar Omnø/SNO, Thomas, og Universitet Nord/Karin Stoll, nn og nn. 

2018: Dønna/Dønnes gård. Tema: Turstier på Dønnes, forvaltningsløsning, TellTur, stedsbasert læring.

2019: Leirfjord/Bardal. Tema: Friluftsmidler i kommunene, "Trivselsskogen", befaring Forslandsdalen.